Assigment for Introducing C

Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên a, b rồi hoán vị giá trị của 2 số nguyên đó

Ví dụ:

Nhập a = 7, b = 8

Sau khi hoán vị xuất ra a = 8, b = 7

Viết chương trình nhập vào 3 số nguyên a, b, c rồi hoán vị giá trị của 3 số nguyên đó

Viết chương trình nhập vào 1 số thực sau đó làm tròn số thực đó

Ví dụ:

Nhập a = 0.6 kết quả trả về sau khi làm tròn là 1

Nhập a = 9.4 kết quả làm tròn là 9

Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên chỉ số đo độ của một góc và cho biết nó thuộc góc vuông thứ mấy của vòng tròn lượng giác.

Bố cho Lan 20 viên kẹo Cứ 3 vỏ kẹo thì đổi 1 viên kẹo mới. Viết chương trình tính số kẹo mà Lan có thể ăn được bao nhiêu viên kẹo.

Viết chương trình nhập vào một ký tự chữ hoa, in ra ký tự chữ thường tương ứng với ký tự nhập vào

Ví dụ:

Nhập vào ký tự 'Z' => in ra là 'z'

Viết chương trình nhập vào một ký tự chữ thường, in ra ký tự chữ hoa tương ứng với ký tự nhập vào

Ví dụ:

Nhập vào ký tự 'z' => in ra là 'Z'

Giả sử lãi suất mỗi tháng của ngân hàng là i (ví dụ nến lãi xuất 1% thì i = 0.01) với hình thức gởi tiết kiệm lãi nhập vốn. Hãy nhập vào số tiền gửi m, số tháng gửi n và lãi xuất i, tính và in ra tổng số tiền lãi

Hoán đổi giá trị của 2 số nguyên dương a và b mà không dùng thêm biến tạm

Hoán đổi giá trị của ba số nguyên dương a, b và c mà không dùng thêm biến tạm

Tính tổng 1 + 2 + 3 + … + n với n là số nhập vào

Tính tổng 2 + 4 + 6 + 8 +… + 2n với n là số nhập vào

Tính tổng 1 + 3 + 5 + 2n – 1 với n là số nhập vào

Viết chương trình nhập nào 1 số nguyên dương n sau đó xuất ra 1 số ngẫu nhiên trong khoảng từ 0 đến n

Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên dương min đến max sau đó xuất ra 1 số ngẫu nhiên trong khoảng từ min đến max.

Viết chương trình nhập vào 2 phân số, tính tổng, hiệu, tích, thương của 2 phân số đó

Viết chương trình cho bài toán đong nước cho 2 bình rỗng x và y đổ qua đổ lại làm sao cho đong được z lít nước (z = n * ucln(x, y))

Ví dụ:

x = 5, y = 3, z = 4

x = 7, y = 5, z = 4

x = 8, y = 6, z = 4

x = 12, y = 7, z = 10

Viết chương trình nhập vào 3 số nguyên là giờ phút giây

Tính số giờ sau 1 giây

Tính số giờ trước đó 1 giây

Tính số giờ sau k giây

Tính số giờ trước đó k giây

Tính số giờ sau 1 phút

Tính số giờ trước đó 1 phút

Tính số giờ sau k phút

Tính số giờ trước đó k phút