Bài tập mảng một chiều

Bài tập mảng một chiều – One Dimensional Array

Nhập mảng 1 chiều có n phần tử.
Xuất mảng 1 chiều có n phần tử.
Tính tổng các phần tử trong mảng có n phần tử.
Tính tổng các phần tử là số âm trong mảng có n phần tử.
Tính tổng các phần tử là số chẵn trong mảng có n phần tử.
Tính tổng các phần tử là số chính phương trong mảng có n phần tử.
Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên. Kiểm tra số đó có là số nguyên tố.
Tính tổng các phần tử là số nguyên tố trong mảng có n phần tử.
Viết chương trình nhập vào n in ra tất cả các số nguyên tố từ 1 đến n.
Tính tổng các phần tử nằm ở vị trí lẻ trong mảng có n phần tử.
Tính tổng các phần tử nằm ở vị trí nguyên tố trong mảng có n phần tử
Tìm số lớn nhất trong mảng có n phần tử.
Tìm vị trí lớn nhất trong mảng có n phần tử.
Tìm vị trí đầu tiên của số lớn nhất.
Tìm vị trí cuối cùng của số lớn nhất.
Tìm số lớn nhì trong mảng có n phần tử.
Tìm vị trí lớn nhì trong mảng có n phần tử
Tìm vị trí đầu tiên của phần tử x trong mảng có n phần tử.
Tìm vị trí cuối cùng của phần tử x trong mảng có n phần tử.
Tìm các vị trí của phần tử x trong mảng có n phần tử.
Tìm số có giá trị gần với x nhất trong mảng có n phần tử.
Tìm vị trí có giá trị gần với x nhất trong mảng có n phần tử.
Xóa 1 phần tử ở cuối mảng có n phần tử.
Xóa 1 phần tử ở đầu mảng có n phần tử.
Xóa 1 phần tử ở vị trí k ( 0 ≤ k < n) trong mảng có n phần tử
Xóa các phần tử ở vị trí lẻ trong mảng có n phần tử.
Xóa tất cả các phần tử có giá trị lớn nhất trong mảng có n phần tử.
Xóa tất cả các phần tử có giá trị nhỏ hơn x trong mảng có n phần tử.
Chèn giá trị x vào cuối mảng có n phần tử.
Chèn giá trị x vào đầu mảng có n phần tử.
Chèn giá trị x vào vị trí k của mảng có n phần tử.
Sắp xếp tăng dần mảng có n phần tử.
Viết chương trình nhập vào mảng có n số nguyên, thống kê tần số của các số có trong mảng.
Viết chương trình nhập vào một chuỗi, thống kê tần số của các ký tự xuất hiện trong mảng ký tự.
Viết chương trình tìm kiếm một phần tử x có trong mảng tăng dần.
Viết chương trình nhập 2 mảng, sau đó trộn 2 mảng thành 1 mảng.
Viết chương trình nhập vào 2 mảng tăng dần, trộn 2 mảng tăng dần đó thành 1 mảng tăng dần