Bài tập mảng hai chiều

Bài tập mảng hai chiều – Two Demensional Array

Nhập mảng 1 chiều n dòng m cột.
Xuất mảng hai chiều n dòng m cột.
Tìm số lớn nhất trong mảng hai chiều.
Tìm số x trong mảng hai chiều.
Tìm số gần giá trị x trong mảng hai chiều.
Tính tổng các phần tử trong mảng hai chiều.
Tính tổng các số trên dòng của mảng hai chiều.
Tính tổng các số trên cột của mảng hai chiều.
Tìm các số max trên dòng của mảng hai chiều.
Tìm các số min trên cột của mảng hai chiều.
Tính tổng các số trên đường chéo chính của ma trận vuông.
Tính tổng các số trên đường chéo phụ của ma trận vuông.
Tìm số lớn nhất trên đường chéo phụ của ma trận vuông.
Thống kê các số trong mảng hai chiều.
Sắp xếp các số tăng dần từ trái qua phải từ trên xuống dưới.
Chèn thêm 1 cột ở cuối ma trận.
Chèn thêm 1 cột ở đầu ma trận.
Chèn thêm 1 cột ở vị trí k (0 ≤ k < m) của ma trận.
Chèn thêm 1 dòng ở đầu ma trân.
Chèn thêm 1 dòng ở cuối ma trân.
Chèn thêm 1 dòng ở vị trí (0≤ k < n) của ma trận.
Xóa 1 dòng ở cuối ma trận.
Xóa 1 dòng ở đầu ma trận.
Xóa 1 dòng ở vị trí k (0≤ k < n) của ma trận.
Xóa 1 cột ở đầu ma trận.
Xóa 1 cột ở cuối ma trận.
Xóa 1 cột ở vị trí k của ma trận.