Game Candy

Bố cho Lan 20 viên kẹo Cứ 3 vỏ kẹo thì đổi 1 viên kẹo mới. Viết chương trình tính số kẹo mà Lan có thể ăn được bao nhiêu viên kẹo.

Số kẹo mà Lan có thể ăn được ? viên kẹo