Game Guess

Trò chơi đoán số: Mời bạn nghĩ trong đầu 1 số bất kỳ trong khoảng 0 --> 2147483647

Chương trình sẽ đoán được số bạn nghĩ không quá 32 lần, nếu số đoán lớn hơn số bạn nghĩ vui lòng chọn button < ngược lại nếu số đoán nhỏ hơn số bạn nghĩ trong đầu vui lòng chọn button >

Chương trình đoán là:

Số lần đoán là: