Game Water

Viết chương trình cho bài toán đong nước cho 2 bình rỗng xy đổ qua đổ lại làm sao cho đong được z lít nước