Đề thi C nâng cao và cấu trúc dữ liệu

thời gian 60 chưa kể thời gian giải thích đề

Đề bài

Viết chương trình tính giá xuất kho bằng phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO)

Cho bảng nhập xuất kho như sau

Ngày Loại phiếu (N nhập, X xuất) Số lượng(kg) Đơn giá(đ/kg)
01/01Nhập kho NVL A3.0001.000
03/01Nhập kho NVL A2.0001.100
04/01Xuất kho NVL A4.000
05/01Nhập kho NVL A3.0001.080
06/01Xuất kho NVL A3.000
08/01Nhập kho NVL A7.0001.200
09/01Nhập kho NVL A1.0001.250
10/01Nhập kho NVL A8.0001.400
11/01Xuất kho NVL A15.000

Tính giá xuất kho cho bảng dữ liệu trên

Hướng dẫn:

 1. Khai báo cấu trúc hàng đợi có thể sử dụng danh sách liên kết hoặc mảng 1 chiều (1 đ)
 2. Viết hàm isEmpty để kiểm tra hàng đợi null (0.5 đ)
 3. Viết hàm enqueue để đưa giá trị nhập kho vào hàng đợi(1.5 điểm)
 4. Viết hàm peek để kiểm tra số lượng ở đầu hàng đợi(0.5 điểm)
 5. Viết hàm dequeue để tính giá trị xuất kho(1.5 điểm)
 6. Đọc thông tin dữ liệu từ tập tin cho trước theo đinh dạng (2 đ)
  N	3000	1000
  N	2000	1100
  X	4000
  N	3000	1080
  N	7000	1200
  N	1000	1250
  N	8000	1400
  X	15000
  
 7. In ra giá tri xuất kho theo từng dòng (3 điểm)
  N 3000 1000
  N 2000 1100
  X 3000 1000
  X 1000 1100
  N 3000 1080
  N 7000 1200
  N 1000 1250
  N 8000 1400
  X 1000 1100
  X 3000 1080
  X 7000 1200
  X 1000 1250
  X 3000 1400