Course Data Structure

Array List

Cấu trúc danh sách sử dụng mảng

Cài đặt struct List viết chương trình theo các yêu cầu sau:

Function name Return Data Type Remark
init(List *l) void Khởi tạo các giá trị mặc định cho danh sách
isEmpty(List l) int Kiểm tra danh sách rỗng
length() int Lấy kích thước của danh sách
add(List *l, int x) void Hàm thêm phần tử vào danh sách
insert(List *l, int x, int k) void Chèn 1 phần tử x vào vị trí k trong danh sách
addHead(List *l, int x) void Thêm 1 phần tử vào đầu danh sách
remove(List *l, int k) void Xóa phần tử tại vị trí k trong danh sách
get(List l, int k) int Lấy giá trị tại vị trí k trong danh sách
output(List l) void Xuất các phần tử trong danh sách

Cài đặt lại struct List bằng cách cấp phát mảng động (dùng con trỏ)

Function name Return Data Type Remark
init(List *l, int n) void Khởi tạo các giá trị mặc định cho danh sách nếu n = 0 thì khởi tạo mảng bằng MAX
resize(List *l) void Tăng kích thước của danh sách
isEmpty(List l) int Kiểm tra danh sách rỗng
length() int Lấy kích thước của danh sách
add(List *l, int x) void Hàm thêm phần tử vào cuối mảng
insert(List *l, int x, int k) void Chèn 1 phần tử x vào vị trí k trong danh sách
addHead(List *l, int x) void Thêm 1 phần tử vào đầu danh sách
remove(List *l, int k) void Xóa phần tử tại vị trí k trong danh sách
get(List l, int k) int Lấy giá trị tại vị trí k trong danh sách
output(List l) void Xuất các phần tử trong danh sách
free(List *l) void