Course Data Structure

Array Queue

Cấu trúc hàng đợi sử dụng mảng

Cài đặt struct Queue viết chương trình theo các yêu cầu sau:

Function name Return Data Type Remark
init(Queue *q) void Khởi tạo các giá trị mặc định cho hàng đợi
isEmpty(Queue q) int Kiểm tra hàng đợi
enqueue(Queue *q, int x) void Hàm thêm phần tử vào hàng đợi
dequeue(Queue *q) int Xóa 1 phần tử ra khỏi hàng đợi
peek(Queue q) int Lấy phần tử tại đầu hàng đợi

Array circle

Có n người ngồi bàn tròn, cho trước một số tự nhiên k, bắt đầu đếm từ người số 1 theo chiều kim đồng hồ, đến người thứ k thì người đó phải rời khỏi bàn tròn; lại bắt đầu đếm từ người tiếp sau người vừa ra khỏi bàn tròn. Tìm người còn lại cuối cùng.

Array circle Queue

Cài đặt lại struct Queue bằng cách sử dụng mảng vòng