Course Data Structure

Array Stack

Cấu trúc ngăn xếp sử dụng mảng

Cài đặt struct Stack viết chương trình theo các yêu cầu sau:

Function name Return Data Type Remark
init(Stack *s) void Khởi tạo các giá trị mặc định cho ngăn xếp
isEmpty(Stack s) int Kiểm tra ngăn xếp rỗng
push(Stack *s, int x) void Hàm thêm phần tử vào đỉnh ngăn xếp
pop(Stack *s) int Xóa 1 phần tử tại đỉnh stack ra khỏi ngăn xếp
peek(Stack s) int Lấy phần tử tại đỉnh ngăn xếp