Assignment Recursive

Viết hàm đệ quy thực hiện các yêu cầu sau:

 1. Tính S(n) = 1 + 2 + 3 + ... + n
 2. Tính S(n) = 12 + 22 + 32 + ... + n2
 3. Tính S(n) = 1 + 1/2 + 1/3 + ... + 1/n
 4. Tính S(n) = 1/2 + 1/4 + ... + 1/(2n)
 5. Tính S(n) = 1 + 1/3 + 1/5 + ... + 1/(2n + 1)
 6. Tính S(n) = 1/(1*2) + 1/(2*3) + ... + 1/[(n * (n+1)]
 7. Tính S(n) = 1/2 + 2/3 + 3/4 + ... + n / (n + 1)
 8. Tính S(n) = 1/2 + 3/4 + 5/6 + ... + (2n + 1) / (2n + 2)
 9. Tính P(n) = 1 * 2 * 3 * .... * n
 10. Tính S(n) = 1 + 1 * 2 + 1 * 2 * 3 + ... + 1*2*3...*n
 11. Tính S(x, n) = x + x2 + x3 + ... + xn
 12. Tính S(x, n) = x2 + x4 + x6 + ... + x2n
 13. Tính S(x, n) = x + x3 + x5 + ... + x2n+1
 14. Tính S(n) = 1 + 1/(1 + 2) + 1/(1 + 2 + 3) + ... + 1/(1+2+3+...+n)
 15. Tính S(x, n) = x + x2/2! + x3/3! + ... + xn/n!
 16. Tính S(x, n) = 1 + x2/2! + x4/4! + ... + x2n/(2n)!
 17. Tìm ước số lẻ lớn nhất của số nguyên dương n. Ví dụ n = 100 ước lẻ lớn nhất của 100 là 25.
 18. Hãy đếm số lượng chữ số của số nguyên dương n.
 19. Hãy tính tổng các chữ số của số nguyên dương n.
 20. Hãy tính tích các chữ số của số nguyên dương n.
 21. Hãy đếm số lượng chữ số lẻ của số nguyên dương n.
 22. Hãy tính tổng các chữ số chẵn của số nguyên dương n.
 23. Hãy tính tích các chữ số lẻ của số nguyên dương n.
 24. Cho số nguyên dương n. Hãy tìm chữ số đầu tiên của n.
 25. Hãy tìm chữ số đảo ngược của số nguyên dương n.
 26. Hãy tìm chữ số nhỏ nhất của số nguyên dương n.
 27. Hãy kiểm tra số nguyên dương n có toàn chữ số lẻ hay không
 28. Hãy kiểm tra số nguyên dương n có toàn chữ số chẵn hay không
 29. Cho mảng 1 chiều các số nguyên. Viết hàm đệ quy xuất mảng
 30. Cho mảng 1 chiều các số nguyên. Viết hàm đệ quy xuất mảng theo thứ tự từ trái sang phải (xuất ngược)
 31. Cho mảng 1 chiều các số. Viết hàm đệ quy đếm số lượng giá trị dương trong mảng
 32. Cho mảng 1 chiều các số nguyên. Viết hàm đệ quy đếm số lượng giá trị phân biệt trong mảng
 33. Cho mảng 1 chiều. Viết hàm đệ quy tính tổng các giá trị có trong mảng.
 34. Cho mảng 1 chiều. Viết hàm đệ quy tính tổng các giá trị dương có trong mảng.
 35. Cho mảng 1 chiều. Viết hàm đệ quy tính tích các giá trị lớn hơn giá trị đứng trước nó trong mảng
 36. Cho mảng 1 chiều. Viết hàm đệ quy kiểm tra mảng có thỏa tính chất "toàn giá trị âm"
 37. Cho mảng 1 chiều. Viết hàm đệ quy tìm giá trị lớn nhất có trong mảng.
 38. Cho mảng 1 chiều. Viết hàm đệ quy tìm vị trí mà giá trị tại đó là giá trị lớn nhất có trong mảng.
 39. Cho mảng 1 chiều các số nguyên. Viết hàm đệ quy tính tổng các số chẵn trong mảng
 40. Cho mảng 1 chiều. Viết hàm đếm số lượng giá trị dương trong mảng bằng phương pháp đệ quy
 41. Cho mảng 1 chiều. Viết hàm đệ quy sắp xếp các giá trị trong mảng tăng dần.
 42. Cho mảng 1 chiều các số nguyên. Viết hàm đệ quy sắp xếp các giá trị chẵn trong mảng tăng dần, các giá trị lẻ vẫn giữ nguyên giá trị và vị trí trong mảng.
 43. Viết hàm đệ quy tính số hạng thứ n của dãy Fibonaci. Dãy Fibonaci được định nghĩa như sau:
  f(0) = f(1) = 1
  f(n) = f(n - 1) + f(n-1) với n > 1