ĐỀ THI LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI C++

(Thời gian 60 phút)

Tập tin và thư mục

Phát biểu bài toán:

Chúng ta được yêu cầu phải thiết kế và cài đặt một chương trình quản lý đĩa cứng với các thông tin: đĩa cứng có nhiều thư mục và tập tin. Trong mỗi thư mục, có thể có nhiều thư mục con và có thể có nhiều tập tin.

Một tập tin gồm một số thông tin sau:
Và một số hành động chính như sau:
Mỗi thư mục có các thông tin và hành động sau:
Đĩa cứng có các thông tin và hành động như sau:

Yêu cầu: Người dùng có thể:

Mô hình UML

Hướng dẫn:

  1. Thiết kế class đĩa cứng (Drivers): (2 điểm)
  2. Thiết kế class Container: (2 điểm)
  3. Thiết kế class tập tin File: (2 điểm)
  4. Thiết kế class thu mục Folder: (2 điểm)
  5. Tính dung lượng thư mục: (1 điểm)
  6. Tính dung lượng ổ đĩa cứng: (1 điểm)