Nông trại vui vẻ

ĐỀ THI LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++

Thời gian 75 phút

Nông trại vui vẻ

Đề bài:

Allice có một trang trại, trong trang trại của cô có nuôi các con bò (Cow), cừu (Sheep, heo(Pig) và gà (Chicken). Các con vật có mã số (duy nhất), tuổi (tính theo ngày), cân năng.

Chúng ta sẽ mô phỏng toàn bộ trang trại của Allice thành chương trình với các yêu cầu sau:

Yêu cầu: thiết kế và cài đặt các lớp trên

Hàm main hiển thị menu cho phép người dùng chọn một trong các thao tác bên dưới:

Nộp bài

Đặt tên tập tin: HoTen.zip

Gửi vào email: refactortop@gmail.com