Programming in Python
Group Python

THÔNG BÁO

Buổi học ngày CN 21/7/2019 sẽ bắt đầu lúc 2h20 tại phòng P.503

THÔNG BÁO THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN LẬP TRÌNH Python căn bản

Ngày 21/7/2019 sẽ thi kết thúc học phần Lập Trình Căn Bản thời gian 75 phút bắt đầu từ 15h30 ngày 21/7/2019 phòng P.503

Programing in Python