ĐỀ THI LẬP TRÌNH PYTHON CĂN BẢN

Forecast - Dự Báo

Thời gian 60 phút

Xem xét chuỗi thời gian doanh số bán xe đạp của một nhà sản xuất cụ thể qua 10 năm được cho bởi bảng sau

Bảng 1: chuỗi thời gian số xe đạp bán được (1000 chiếc)
NămSố xe(1000) Yt
121.6
222.9
325.5
421.9
523.9
627.5
731.5
829.7
928.6
1031.4

Chuỗi thời gian lượng xe đạp bán được

Đường xu hướng tuyến tính cho lượng xe đạp bán được

Phương trình xu thế tuyến tính

Tt = b0 + b1t

Trong đó

Tt = Giá trị của chuỗi thời gian ở kỳ t

b0 = Tung độ gốc của đường xu hướng

b1 = Độ dốc của đường xu hướng

t = thời gian

Tính toán độ dốc (b1) và hệ số chặn (b1)

$$b_1=\frac{\sum{tY_t - \frac{\sum{t}\sum{Y_t}}{n}} }{\sum{t^2}-\frac{(\sum{t})^2}{n}}$$ $$b_0 = \overline{Y} - b_1 \bar{t}$$

Trong đó

Yt = Giá trị của chuỗi thời gian ở kỳ t

n = Số quan sát

$$\overline{Y} = \text{Giá trị trung bình của chuỗi thời gian, tức là } \overline{Y} = \frac{\sum{Y_t}}{n}$$

$$\bar{t} = \text{Giá trị trung bình của t; tức là } \bar{t} = \frac{\sum{t}}{n}$$

tYttYtt2
121.621.61
222.945.84
325.576.59
421.987.616
523.9119.525
627.5165.036
731.5220.549
829.7237.664
928.6257.481
1031.4314.0100
Tổng55264.51545.5385
Tính

$$\bar{t}=\frac{\sum{t}}{n}=\frac{55}{10}$$

$$\overline{Y}=\frac{\sum{Y_t}}{n}=\frac{264.5}{10}=26.45$$

$$b_1=\frac{\sum{tY_t - \frac{\sum{t}\sum{Y_t}}{n}} }{\sum{t^2}-\frac{(\sum{t})^2}{n}}=\frac{1545.5-\frac{55 * 264.5}{10}}{385-\frac{55^2}{10}}=1.1$$

$$b_0=\overline{Y} - b_1 \bar{t}=26.45 - 1.1 * 5.5 = 20.4$$

Yêu cầu

Đầu vào:

Cho 2 dãy số từ tập tin dữ liệu như bảng 1

Đầu ra:

Tìm phương trình đường xu thế Tt = b0 + b1t

Hướng dẫn:

Nộp bài

Lưu mã nguồn theo định dạng HoTen.py và tập tin data.txt ví dụ NguyenPhanChiThanh.py

Gửi vào địa chỉ email: refactortop@gmail.com