ĐỀ THI KIỂM TRA NHẬP MÔN LẬP TRÌNH C CĂN BẢN

Lớp tối

Digital Analog Clock (Đồng Hồ Chữ Số Điện Tử)

Thời gian 60 phút

Cho mẫu số sau tương ứng với từng chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

0123456789
*****
*  *
*  *
*  *
*****
*
*
*
*
*
*****
  *
*****
*  
*****
*****
  *
*****
  *
*****
*  *
*  *
*****
  *
  *
*****
*  
*****
  *
*****
*****
*  
*****
*  *
*****
*****
  *
  *
  *
  *
*****
*  *
*****
*  *
*****
*****
*  *
*****
  *
*****

Viết chương trình lấy ngày giờ hiện tại trên máy tính và hiển thị theo giờ phút giây (hh:mm:ss) đó theo mẫu số điện tử bên trên

Ví dụ:

Giờ trên máy tính là 6 giờ 35 phút 18 giây

Kết quả hiển thị là

***** *****  ***** *****  * *****
*  * *   *   * *   * * *  *
*  * *****  ***** *****  * *****
*  * *  * *   *   * * * *  *
***** *****  ***** *****  * *****

Hướng dẫn