Interpolation
Bảng tra hệ sốAB
22.5
C700.270.23
D800.250.22
ABCDKết quả
2.1978.45?
ABC$$Y_{AB_C} = Y_{A_C} + \frac{(Y_{B_C} - Y_{A_C})(X_{AB} - X_A)}{X_B - X_A} = 0.27 + \frac{(0.23 - 0.27)(2.19 - 2)}{2.5 - 2} = 0.2548$$
ABD$$Y_{AB_D} = Y_{A_D} + \frac{(Y_{B_D} - Y_{A_D})(X_{AB} - X_A)}{X_B - X_A} = 0.25 + \frac{(0.22 - 0.25)(2.19 - 2)}{2.5 - 2} = 0.2386$$
ABCD$$Y_{AB_{CD}} = Y_{AB_C} + \frac{(Y_{AB_D} - Y_{AB_C})(X_{CD} - X_C)}{X_D - X_C} = 0.2548 + \frac{(0.2386 - 0.2548)(78.45 - 70)}{80 - 70} = 0.241111$$
BẢNG CÓ GIÁ TRỊ CỘT 2
510204080160350
BẢNG CÓ GIÁ TRỊ CỘT 10.10.950.920.880.830.760.670.56
50.890.870.840.80.730.650.54
100.850.840.810.770.710.640.53
200.80.780.760.730.680.610.51
400.720.720.70.670.630.570.48
800.630.630.610.590.560.510.44
1600.530.530.520.50.470.440.38
CỘT 1CỘT 2Kết quả
23520.7065
25490.7049
27450.7032
23420.7192
23380.7240
23350.7293
23310.7345
23280.7398
23240.7450
23210.7503
23170.7570
2313.50.7640
23100.7710
236.50.7829
2339.6728