Hệ thống tài khoản kế toán

Hệ thống tài khoản kế toán

Số hiệu tài khoản Tên tài khoản
111 Tiền mặt
112 Tiền gửi ngân hàng
121 Chứng khoán kinh doanh
128 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
131 Phải thu khách hàng
133 Thuế GTGT được khấu trừ
136 Phải thu nội bộ
138 Phải thu khác
141 Tạm ứng
151 Hàng mua đang đi đường
152 Nguyên liệu, vật liệu
153 Công cụ, dụng cụ
154 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
155 Thành phẩm
156 Hàng hóa
157 Hàng gởi đi bán
214 Hao mòn tài sản cố định
217 Bất động sản đầu tư
228 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
229 Dự phòng tổn thất tài sản
241 Xây dựng cơ bản dở dang
242 Chi phí trả trước

Tra cứu