Assignment 2 - Decision Making

Viết chương trình nhập vào 2 giờ (h:m:s) tính tổng hai giờ

Ví dụ

Nhập giờ thứ nhất: 2:3:7

Nhập giờ thứ hai: 3:4:5

In ra tổng số giờ là: 5:7:12

Viết chương trình nhập vào điểm trung bình rồi in ra kết quả xắp hạng như sau

Nếu dtb < 3 xếp loại kém

Nếu 3 <= dtb < 5 xếp loại yếu

Nếu 5 <= dtb < 7 xếp loại trung bình

Nếu 7 <= dtb < 8.5 xếp loại khá

Nếu 8.5 <= dtb < 9 xếp loại giỏi

Nếu dtb >= 9 xếp loại xuất sắc

Viết chương trình tính ra số tiền thuế phải nộp của cá nhân

Bậc thuếThu nhập theo thángThuế suất(%)
1Đến 4 triệu0
2Trên 4 triệu đến 6 triệu5
3Trên 6 triệu đến 9 triệu10
4Trên 9 triệu đến 14 triệu15
5Trên 14 triệu đến 24 triệu20
6Trên 24 triệu đến 44 triệu25
7Trên 44 triệu đến 84 triệu30
8Trên 84 triệu35
Biểu thuế thu nhập cá nhân lũy tiến theo thu nhập cá nhân tháng

Viết chương trình làm tròn đến 0.5

Ví dụ:

8.2 -> 8

8.25 -> 8.5

8.75 -> 9

8.65 -> 8.5

Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên chỉ số đo độ của một góc và cho biết nó thuộc góc vuông thứ mấy của vòng tròn lượng giác.

Bố cho Lan 20 viên kẹo Cứ 3 vỏ kẹo thì đổi 1 viên kẹo mới. Viết chương trình tính số kẹo mà Lan có thể ăn được bao nhiêu viên kẹo.

Solve

Số kẹo mà Lan có thể ăn được ? viên kẹo

Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên dương bất kỳ, tính tổng các chữ số

Ví dụ: nhập vào số nguyên dương 123456789

Tính 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45

Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên dương bất kỳ, tính tổng các chữ số cho đến khi còn 1 chữ số cuối cùng

Ví dụ: nhập vào số nguyên dương 123456789

Tính 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45

Tính tiếp tổng: 4 + 5 = 9

Viết chương trình cho bài toán đong nước cho 2 bình rỗng x và y đổ qua đổ lại làm sao cho đong được z lít nước (z = n * ucln(x, y))

Ví dụ:

x = 5, y = 3, z = 4

x = 7, y = 5, z = 4

x = 8, y = 6, z = 4

x = 12, y = 7, z = 10

Solve

Present Value

Giá Trị Hiện Tại và Dòng Tiền Nhiều Kỳ Xác định dự án một dự án đầu tư có dòng tiền sau đây. Nếu Lãi suất chiết khấu là 10 phần trăm, giá trị hiện tại của dòng tiền này là bao nhiêu? Giá trị hiện tại là bao nhiêu với mức lãi suất 10 phần trăm? 24 phần trăm?

NămDòng tiền
1$960
2$840
3$935
4$1.350

Phương pháp xuất kho theo phương pháp bình quân liên hoàn

Tính giá xuất kho

NgàyNhâp xuấtSố lượng (kg)Đơn giá (đ/kg)
2018/01/01Tồn khoa NVL A3.0001.000
2018/01/03Nhập kho NVL A2.0001.100
2018/01/04Xuất kho NVL A4.000
2018/01/05Nhập kho NVL A3.0001.080
2018/01/06Xuất kho NVL A3.000

Phương pháp xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO)

Tính giá xuất kho

NgàyNhâp xuấtSố lượng (kg)Đơn giá (đ/kg)
2018/01/01Tồn khoa NVL A3.0001.000
2018/01/03Nhập kho NVL A2.0001.100
2018/01/04Xuất kho NVL A4.000
2018/01/05Nhập kho NVL A3.0001.080
2018/01/06Xuất kho NVL A3.000