Assignment 2 - Loops

Viết chương trình nhập vào tháng và năm cho biết tháng đó có bao nhiêu ngày

Tháng123456789101112
Số ngày312831303130313130313031

Viết chương trình nhập vào số dòng là n và số cột là m in ra hình chữ nhật như kết quả sau:

Input n = 3, m = 4

* * * * *
* * * * *
* * * * *

Viết chương trình nhập vào số dòng là n và số cột là m in ra hình chữ nhật như kết quả sau

Input n = 4, m = 6

* * * * * * *
*      *
*      *
* * * * * * *

Viết chương trình nhập vào n in ra 2 đường chéo như sau

Input n = 5(n là số lẻ)

*     *
 *   *
   *
 *  *
*     *

Viết chương trình nhập vào n ra ra kết quả như hình sau

Input n = 5

* * * * *
* *   * *
*  *  *
* *  * *
* * * * * *

Viết chươ ng trình nhập vào n in ra kết quả sau:

Input n = 4 
* * * * * * * *
 *     *
  *   *
* * * * * * * *		

Viết chương trình nhập vào n in ra tam giác vuông như các hình sau:

Input n = 4
*    * * * *  * * * *    *
* *    * * *  * * *    * *
* * *    * *  * *    * * *
* * * *    *  *    * * * *

Viết chương trình nhập vào n in ra các hình tam giác như hình sau.

Input n = 5
*      * * * * *  * * * * *      *
* *      *   *  *   *      * *
*  *      *  *  *  *      *  *
*   *      * *  * *      *  *
* * * * *      *  *       * * * *