Assignment Loops

Tính S(n) = 1 + 2 + 3 + .... + n

Tính S(n) = 12 + 22 + 32 + ... + n2

Tính S(n) = 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + ... + 1/n

Tính S(n) = 1/2 + 1/4 + 1/6 + ... + 1/2n

Tính S(n) = 1 + 1/3 + 1/5 + ... + 1/(2n+1)

Tính S(n) = 1 / (1*2) + 1/ (2*3) + 1 / (3*4) + ... + 1/ (n * (n+1))

Tính S(n) = 1/2 + 2/3 + 3/4 + 4/5 + ... + n/(n+1)

Tính S(n) = 1/2 + 3/4 + 5/6 + ... + (2n+1)/(2n+2)

Tính P(n) = 1 * 2 * 3 * ... * n

Tính P(x, n) = xn

Tính S(n) = 1 + 1*2 + 1*2*3 + ... + 1*2*3*...*n

Tính S(n, x) = x + x2 + x3 + ... + xn

Tính S(n, x) = x2 + x4 + ... + x2n

Tính S(n, x) = x + x3 + ... + x2n+1

Tính S(n) = 1 + 1/(1+1) + 1/(1 + 2 + 3) + ... + 1/(1+2+3+...+n)

Tính S(x, n) = x + x2/(1+2) + x3/(1+2+3) + ... + xn/(1+2+3+...+n)

Tính S(x, n) = x + x2/2! + x3/3! + ... + xn/n!

Tính S(x, n) = x + x2/2! + x4/4! + ... + x2n/(2n)!

Tính S(x, n) = 1 + x + x3/3! + x5/5! + ... + x2n+1/(2n+1)!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tính S(x, n) = x – x2 + x3 +...+(-1)n+1xn

Tính S(x, n) = –x2 + x4 +...+(-1)nx2n

Tính S(x, n) = x – x3 + x5 +...+(-1)nx2n+1

Tính S(x, n) = 1 – 1/(1+2) + 1/(1+2+3) + ... + (-1)n+11/(1+2+3+...+n)

Tính S(x, n) = -x + x2/(1+2) + x3/(1+2+3) + ... + (-1)nxn/(1+2+3+...+n)

Tính S(x, n) = -x + x2/2! - x3/3! + ... + (-1)nxn/n!

Tính S(x, n) = -1 + x2/2! - x4/4! + ... + (-1)n+1x2n/(2n)!

Tính S(x, n) = 1 - x + x3/3! - x5/5! + ... + (-1)n+1x2n+1/(2n+1)!

Hãy đếm số lượng chữ số của số nguyên dương n.

Hãy tính tổng các chữ số của số nguyên dương n.

Hãy tính tích các chữ số của số nguyên dương n.

Hãy đếm số lượng chữ số lẻ của số nguyên dương n.

Hãy tính tổng chữ số chẵn của số nguyên dương n.

Hãy tính tích các chữ số lẻ của số nguyên dương n.

Cho số nguyên dương n. Hãy tìm chữ số đầu tiên của n.

Hãy tìm chữ số đảo ngược của số nguyên n.

Tìm chữ số lớn nhất của số nguyên dương n.

Tìm chữ số nhỏ nhất của số nguyên dương n.

Hãy đếm số lượng chữ số lớn nhất của số nguyên dương n.

Hãy đếm số lượng chữ số nhỏ nhất của số nguyên dương n.

Hãy đếm số lượng chữ số đầu tiên của số nguyên dương n.

Hãy kiểm tra số nguyên dương n có toàn chữ số lẻ hay không.

Liệt kê tất cả ước số của số nguyên dương n.

Tính tổng các ước số của số nguyên dương n.

Đếm số lượng ước số của số nguyên dương n.

Liệt kê tất cả các ước số lẻ của số nguyên dương n.

Cho số nguyên dương n. Tính tổng các ước số nhỏ hơn chính nó.

Tìm ước số lẻ lớn nhất của số nguyên dương n. Ví dụ n = 100 ước lẻ lớn nhất của 100 là 25.

Hãy kiểm tra các chữ số của số nguyên dương n có tăng dần từ trái sang phải hay không?

Tìm ước chung lớn nhất của hai số nguyên dương a và b.

Tìm bội chung nhỏ nhất của hai số nguyên dương a và b.