ĐỀ THI LẬP TRÌNH PYTHON CĂN BẢN

Thời gian 60 phút

Page Ranking

Bài toán

Cho đồ thị biểu diễn mối liên kết giữa các trang như sau

Chuyển đồ thị trên về ma trân kề (M)

Tính xác suất click chuột trên từng trang

Công thức tính PageRank

$$PR(A) = \frac{PR(B)}{L(B)} + \frac{PR(C)}{L(C)} + \frac{PR(D)}{L(D)} + ...$$

Thuật toán Page Rank

PageRank-Interator(G)
	P0 ← [1, …, 1]
	K ← 1
	Repeat
		Pk ← M * Pk-1
		k ← k + 1
	Until ||Pk – Pk-1|| < ε
	Return Pk

Hướng dẫn:

Nộp bài

Lưu bài với tên: HoTen.py rồi gửi vào email: refactortop@gmail.com