ĐỀ THI KIỂM TRA NHẬP MÔN LẬP TRÌNH C CĂN BẢN

Lớp Sáng

Digital Analog (Chữ Số Điện Tử)

Thời gian 60 phút

Cho mẫu số sau tương ứng với từng chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

0123456789
*****
*  *
*  *
*  *
*****
*
*
*
*
*
*****
  *
*****
*  
*****
*****
  *
*****
  *
*****
*  *
*  *
*****
  *
  *
*****
*  
*****
  *
*****
*****
*  
*****
*  *
*****
*****
  *
  *
  *
  *
*****
*  *
*****
*  *
*****
*****
*  *
*****
  *
*****

Viết chương trình nhập vào số nguyên dương in ra chữ số tương ứng

Mức độ 1: (Tối đa 6 điểm)

Ví dụ:

Nhập số 3

Kết quả in ra

*****
  *
*****
  *
*****

Nhập số nguyên dương có 1 chữ số in ra chữ số điện tử tương ứng

Mức độ 2: (Tối đa 8.5 điểm)

Nhập số nguyên dương có 2 chữ số in ra chữ số điện tử tương ứng

Ví dụ

Nhập số 54

Kết quả in ra

***** *  *
*   *  *
***** *****
  *   *
*****   *

Lưu ý nếu in ra theo hàng dọc chỉ đạt điểm tối đa 7 điểm

Ví dụ

Nhập số 54

Kết quả in ra

*****
*  
*****
  *
*****

*  *
*  *
*****
  *
  *

Mức độ 3:(Tối đa 10 điểm)

Nhập số nguyên dương có n chữ số in ra chữ số điện tử tương ứng

Ví dụ

Nhập số 4324

*  * ***** ***** *  *
*  *   *   * *  *
***** ***** ***** *****
  *   * *     *
  * ***** *****   *

Lưu ý nếu xuất theo chiều dọc chỉ đạt điểm tối đa là 9 điểm