ĐỀ THI LẬP TRÌNH SQL Server 2014

TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Thời gian 60 phút

Công thức tính thuế thu nhập (TNCN) cá nhân

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Các khoản giảm trừ

Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập - Các khoản được miễn thuế

Tổng thu nhập

Là tổng các khoản thu nhập bao gồm tiền lương, tiền công, tiền thù lao và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công, bao gồm cả các khoản phụ cấp, trợ cấp...

Các khoản được miễn thuế

Tiền ăn giữa ca, ăn trưa không vượt quá: 730.000 đ/tháng

Các khoản giảm trừ

Giảm trừ gia cảnh

Đối với người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng

Đối với người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng tháng(Phải đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh)

Các khoản bảo hiểm bắt buộc

BHXH (8%), BHYT (1,5%), BHTN (1%)

Biểu thuế thu nhập cá nhân lũy tiến theo thu nhập cá nhân tháng

Bậc thuếThu nhập theo thángThuế suất(%)
1Đến 5 triệu5
2Trên 5 triệu đến 10 triệu10
3Trên 10 triệu đến 18 triệu15
4Trên 18 triệu đến 32 triệu20
5Trên 32 triệu đến 52 triệu25
6Trên 52 triệu đến 80 triệu30
7Trên 80 triệu35

Ví dụ minh họa cách tính thuế TNCN

Bảng nhân viên
Mã nhân viênHọ tênLương chính theo thángTiền phụ cấp ăn trưaTiền thưởng tháng 13Đăng ký số người phụ thuộcCác khoản bảo hiểm phải nộpThu nhập chịu thuếCác khoản giảm trừThu nhập tính thuếThuế TNCN
1Ramesh19.000.000600.0006.000.0001
2Khilan15.000.000750.0002
3kaushik20.000.000730.0003
4Chaitali65.000.0003.000.0001
5Hardik85.000.000780.000
6Komal45.000.0007.000.0001
7Muffy100.000.0004

Cách tính thuế TNCN của Ramesh

Tính thu nhập chịu thuế của Ramesh

Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập - Các khoản được miễn thuế

Tổng thu nhập = 19.000.000 + 600.000 + 6.000.000 = 25.600.000

Các khoản được miễn = (phụ cấp ăn trưa không vượt quá: 730.000) = 600.000

=> Tính thuế thu nhập chịu thuế = 25.600.000 - 600.000 = 25.000.000

Tính các khoản giảm trừ

Bản thân = 9.000.000

1 người phụ thuộc = 3.600.000

Các khoản bảo hiểm = 19.000.000 (8% + 1,5% + 1%) = 1.995.000

=> Tổng các khoản giảm trừ của Ramesh = 9.000.000 + 3.600.000 + 1.995.000 = 14.595.000

Thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Các khoản giảm trừ = 25.000.000 - 14.595.000 = 10.405.000

Yêu cầu

Hướng dẫn

  1. Tạo bảng biểu thuế thu nhập (0.5 điểm)
  2. Tạo bảng nhân viên (1 điểm)
  3. Tính các khoản bảo hiểm bắt buộc (1 điểm)
  4. Tính thu nhập chịu thuế (1.5 điểm)
  5. Tính các khoản giảm trừ (0.5 điểm
  6. Tính thu nhập tính thuế (0.5 điểm)
  7. Viết thủ tục thêm dữ liệu vào bảng nhân viên (0.5 điểm)
  8. Viết hàm hay thủ tục tính thuế thu nhập của một cá nhân (3 điểm)
  9. Viết trigger cập nhật dữ liệu cho cột thuế TNCN (1.5 điểm)

Nộp bài

Lưu tên tập tin là HoTen.sql ví dụ: NguyenPhanChiThanh.sql

Gửi bài vào email: refactortop@gmail.com