Cronbach's Alpha

Hệ số Cronbach's Alpha

1. Thang đo chất lượng dịch vụ công

Ký hiệuBiến đo lường
X1Thủ tục hành chính đơn giản, nhanh chóng.
X2Chính quyền địa phương trợ giúp nhiệt tình cho doanh nghiệp khi cần.
X3Thủ tục hải quan chính xác, nhanh gọn.
X4Các trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại hỗ trợ tốt cho doanh nghiệp.

2. Kết quả khảo sát thang đo chất lượng dịch vụ công

Biến đo lường
X1X2X3X4
Đối tượngO0013142
O0024353
O0035275
O0047468
O0059778
Các bước thực hiện

Tính phương sai chất lượng dịch vụ công

$$Var(X) = \frac{\sum{(X_i - \bar{X})^2}}{n - 1}$$

Var(X1)Var(X2)Var(X3)Var(X4)
5.805.301.707.70
Phương sai trung bình$$\bar{V}=\frac{5.80 + 5.30 + 1.70 + 7.70}{4} = 5.125$$

Tính hiệp phương sai thang đo chất lượng dịch vụ công

$$Cov(X, Y) = \frac{\sum{(X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}}{n - 1}$$

Cov(X1, X2) Cov(X1, X3) Cov(X1, X4) Cov(X2, X3) Cov(X2, X4) Cov(X3, X4)
5.202.406.351.855.152.80
Hiệp phương sai trung bình$$\bar{C}=\frac{5.20 + 2.40 + 6.35 + 1.85 + 5.15 + 2.80}{6}=3.958$$

Tính hệ số Cronbach's Alpha

$$\alpha=\frac{k\bar{C}}{\bar{V}+(k-1)\bar{C}}=\frac{4 * 3.958}{5.125 + (4 - 1) * 3.958} = 0.931$$

Kết luận

Cronbach's alphaInternal consistency
0.9 ≤ αExcellent
0.8 ≤ α < 0.9Good
0.7 ≤ α < 0.8Acceptable
0.6 ≤ α < 0.7Questionable
0.5 ≤ α < 0.6Poor
α < 0.5Unacceptable

Database CRM

CREATE DATABASE CRM;
GO
USE CRM;
GO
CREATE TABLE Question
(
	QuestionId CHAR(2) NOT NULL,
	QuestionName NVARCHAR(128) NOT NULL,
	CONSTRAINT PK_Question_QuestionId PRIMARY KEY (QuestionId)
)
GO

INSERT INTO Question (QuestionId, QuestionName) VALUES
	('X1', N'Thủ tục hành chính đơn giản,  nhanh chóng.'),
	('X2', N'Chính quyền địa phương trợ giúp nhiệt tình cho doanh nghiệp khi cần.'),
	('X3', N'Thủ tục hải quan chính xác, nhanh gọn.'),
	('X4', N'Các trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại hỗ trợ tốt cho doanh nghiệp.');
GO
CREATE TABLE Subject
(
	SubjectId CHAR(4) NOT NULL,
	SubjectName NVARCHAR(64) NOT NULL,
	Gender BIT NOT NULL,
	CONSTRAINT PK_Subject_SubjectId PRIMARY KEY (SubjectId)
)
GO

INSERT INTO Subject (SubjectId, SubjectName, Gender) VALUES
	('O001', N'Trần Khải An', 1),
	('O002', N'Lê Minh Trí', 1),
	('O003', N'Nguyễn Đức Vũ Duy', 1),
	('O004', N'Hồ Sỹ Hậu', 1),
	('O005', N'Trần Gia Lâm', 1);
GO
CREATE TABLE ServeyResult
(
	SubjectId CHAR(4) NOT NULL,
	QuestionId CHAR(2) NOT NULL,
	Score FLOAT NOT NULL,
	CONSTRAINT FK_ServeyResult_SubjectId FOREIGN KEY (SubjectId) REFERENCES Subject(SubjectId),
	CONSTRAINT FK_ServeyResult_ObjectId FOREIGN KEY (QuestionId) REFERENCES Question(QuestionId),
	CONSTRAINT PK_ServeyResult_SubjectId_QuestionId PRIMARY KEY (SubjectId, QuestionId)
)
GO
INSERT INTO ServeyResult (SubjectId, QuestionId, Score) VALUES
	('O001', 'X1', 3),
	('O001', 'X2', 1),
	('O001', 'X3', 4),
	('O001', 'X4', 2),
	('O002', 'X1', 4),
	('O002', 'X2', 3),
	('O002', 'X3', 5),
	('O002', 'X4', 3),
	('O003', 'X1', 5),
	('O003', 'X2', 2),
	('O003', 'X3', 7),
	('O003', 'X4', 5),
	('O004', 'X1', 7),
	('O004', 'X2', 4),
	('O004', 'X3', 6),
	('O004', 'X4', 8),
	('O005', 'X1', 9),
	('O005', 'X2', 7),
	('O005', 'X3', 7),
	('O005', 'X4', 8);
GO