Futures Constract

Vào ngày 1 tháng 8, bạn bán một hợp đồng giao sau trái phiếu kho bạc tháng 9 trên sàn giao dịch CBOT với giá mở cửa (Opening Price) là 116 27/32 ($116,843.75). Yêu cầu ký quỹ ban đầu (Initial margin) là $5.940 và mức ký quỹ duy trì ($4.400). Bạn duy trì vị thế mỗi ngày cho đến thư sáu ngày 15 tháng 8 và sau đó mua lại hợp đồng vào ngày thứ hai ngày 18 tháng 8.

Date Settlement Price Settlement Price($) Mark-to-Market Other Entries Acount Balance Explanation
Ngày Giá thanh toán Giá thanh toán($) Điều chỉnh theo thị trường Các dòng vào khác Số dư tài khoản Giải thích
1-8116-13116,406.25437.505,9406,377.50Ký quỹ ban đầu $5,940. Giá giảm lãi $437.5
4-8116-25116,781.25-375.006,002.50Giá tăng lỗ $375
5-8115-185115,578.131,203.127,205.62Giá giảm lãi $1.203.13
6-8115-07115,218.75359.387,565.00Giá giảm lãi $359.38
7-8116-05116,156.25-937.506,627.50Giá tăng lỗ $937.50
8-8119-215119,671.88-3,515.633,111.87Giá tăng lỗ $3.515.63
11-8121-01121,031.25-1,359.372,828.134,580.63Đặt cọc $2,828.13. Giá tăng lỗ $1,359.37
12-8119-25119,781.251,250.005,830.63Giá giảm lãi $1.250.00
13-8122-125122,390.63-2,609.383,221.25Giá tăng lỗ 2,609.38
14-8120-25120,781.251,609.382,718.757,549.38Đặt cọc $2,718.75. Giá giảm lãi $1,609.38
15-8120-255120,796.88-15.637,533.75Giá giảm lỗ $15.63
18-8120-16120,500.00296.887,830.63Giá tăng lời 296.88