Sql Server Programming

Bài tập cơ bản

Nhập vào một số tiền nguyên dương. Đổi số tiền này ra các tờ giấy bạc 50đ, 20đ, 10đ, 5đ và 1đ. Với giả thiết ưu tiên cho tờ có mệnh giá lớn hơn, hãy in ra xem đổi được bao nhiêu tờ mỗi loại

Nhập vào một số nguyên dương có đúng n chữ số. Tính và in ra số đảo ngược.

Nhập vào chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật. Tính và in ra chu vi, diện tích theo công thức sau:

CV = (a + b) * 2
DT = a * b

Nhập vào 3 cạnh của hình tam giác. Tính và in ra chu vi, diện tích theo công thức sau:

CV = a + b + c
DT = (p * (p - a) * (p - b) * (p - c))1/2
với p là nửa chu vi.

Nhập vào một số nguyên n và một số thực x. Tính và in ra biểu thức (x2 + 1)n.

Giả sử lãi suất mỗi tháng của ngân hàng là i (ví dụ nến lãi xuất 1% thì i = 0.01) với hình thức gởi tiết kiệm lãi nhập vốn. Hãy nhập vào số tiền gửi m, số tháng gửi n và lãi xuất i, tính và in ra tổng số tiền lãi

Tính tổng 2 + 4 + 6 + 8 +… + 2n với n là số nhập vào

Tính tổng 1 + 3 + 5 + 2n – 1 với n là số nhập vào

Viết chương trình nhập vào 2 phân số, tính tổng, hiệu, tích, thương của 2 phân số đó

Nhập vào hai số thực a, b. Hãy tính và in ra nghiệm phương trình bậc nhất: ax + b = 0

Nhập vào ba số thực a, b, c (a khác 0). Hãy tính và in ra nghiệm phương trình bậc hai: ax2 + bx + c = 0.

Nhập vào ba số thực a, b, c (a bất kỳ). Hãy tính và in ra nghiệm phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0

Nhập vào sáu số thực a, b, c, d, m, n. Hãy tính và in ra nghiệm hệ phương trình hai ẩn số:

ax + by = m
cx + dy = n

Nhắc lại:

Tính DX = md – nb, DY = an – cm và D = ad – cb.

Nghiệm: x = DX/D, y = DY/D (D khác 0)

Trong một kỳ thi tuyển, hội đồng tuyển sinh đã xem xét đề nghị một điểm chuẩn (xem như dữ kiện nhập). Mỗi thí sinh tham gia kỳ thi sẽ trúng tuyển nếu điểm tổng kết của thí sinh đó lớn hơn hoặc bằng điểm chuẩn và không có môn nào điểm 0. Điểm tổng kết của mỗi thí sinh là tổng điểm của 3 môn thi và điểm ưu tiên. Điểm ưu tiên bao gồm điểm ưu tiên theo khu vực và điểm ưu tiên theo đối tượng dự thi. Cho biết:

Khu vực A:điểm ưu tiên là 2.
Khu vực B:điểm ưu tiên là 1.
Khu vực C:điểm ưu tiên là 0.5.
Đối tượng 1:điểm ưu tiên là 2.5.
Đối tượng 2:điểm ưu tiên là 1.5.
Đối tượng 3:điểm ưu tiên là 1.

Viết chương trình nhập vào điểm chuẩn, điểm của 3 môn thi của một thí sinh, khu vục và đối tượng dự thi. Cho biết thí sinh đó đậu hay rớt.

Nhập vào trọng lượng m(kg) hàng hóa bán được (0 < m ≤ 100). Hãy tính và in ra tiền lời thu được, biết rằng

0 < m ≤ 10Tiền lời là 5000đ/kg.
10 < m ≤ 20Tiền lời là 5000đ/kg.
20 < m ≤ 50Tiền lời là 9000đ/kg và thêm 2% tổng số tiền lời.
50 < mTiền lời là 10000đ/kg và thêm 4% tổng số tiền lời nhưng không được quá 1000000đ.

Nhập vào số ngày thuê và loại phòng (một trong 3 loại A, B hoặc C). Hãy tính và in ra tiền thuê phòng với

quy định như sau:

Loại A: 250000đ/ngày

Loại B: 200000đ/ngày

Loại C: 150000đ/ngày

Nếu thuê quá 12 ngày thì phần trăm đuợc giảm trên tổng số tiền (tính theo giá quy định) là: 10% cho phòng loại A, 8% cho phòng loại B hoặc C

Tính S(n) = 1 + 2 + 3 + .... + n

Tính S(n) = 12 + 22 + 32 + ... + n2

Tính S(n) = 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + ... + 1/n

Tính S(n) = 1/2 + 1/4 + 1/6 + ... + 1/2n

Tính S(n) = 1 + 1/3 + 1/5 + ... + 1/(2n+1)

Tính S(n) = 1 / (1*2) + 1/ (2*3) + 1 / (3*4) + ... + 1/ (n * (n+1))

Tính S(n) = 1/2 + 2/3 + 3/4 + 4/5 + ... + n/(n+1)

Tính S(n) = 1/2 + 3/4 + 5/6 + ... + (2n+1)/(2n+2)

Tính P(n) = 1 * 2 * 3 * ... * n

Tính P(x, n) = xn

Tính S(n) = 1 + 1*2 + 1*2*3 + ... + 1*2*3*...*n

Tính S(n, x) = x + x2 + x3 + ... + xn

Tính S(n, x) = x2 + x4 + ... + x2n

Tính S(n, x) = x + x3 + ... + x2n+1

Tính S(n) = 1 + 1/(1+2) + 1/(1 + 2 + 3) + ... + 1/(1+2+3+...+n)

Tính S(x, n) = x + x2/(1+2) + x3/(1+2+3) + ... + xn/(1+2+3+...+n)

Tính S(x, n) = x + x2/2! + x3/3! + ... + xn/n!

Tính S(x, n) = x + x2/2! + x4/4! + ... + x2n/(2n)!

Tính S(x, n) = 1 + x + x3/3! + x5/5! + ... + x2n+1/(2n+1)!

Hãy đếm số lượng chữ số của số nguyên dương n.

Hãy tính tổng các chữ số của số nguyên dương n.

Hãy tính tích các chữ số của số nguyên dương n.

Hãy đếm số lượng chữ số lẻ của số nguyên dương n.

Hãy tính tổng chữ số chẵn của số nguyên dương n.

Hãy tính tích các chữ số lẻ của số nguyên dương n.

Cho số nguyên dương n. Hãy tìm chữ số đầu tiên của n.

Hãy tìm chữ số đảo ngược của số nguyên n.

Tìm chữ số lớn nhất của số nguyên dương n.

Tìm chữ số nhỏ nhất của số nguyên dương n.

Hãy đếm số lượng chữ số lớn nhất của số nguyên dương n.

Hãy đếm số lượng chữ số nhỏ nhất của số nguyên dương n.

Hãy đếm số lượng chữ số đầu tiên của số nguyên dương n.

Hãy kiểm tra số nguyên dương n có toàn chữ số lẻ hay không.

Liệt kê tất cả ước số của số nguyên dương n.

Tính tổng các ước số của số nguyên dương n.

Đếm số lượng ước số của số nguyên dương n.

Liệt kê tất cả các ước số lẻ của số nguyên dương n.

Cho số nguyên dương n. Tính tổng các ước số nhỏ hơn chính nó.

Tìm ước số lẻ lớn nhất của số nguyên dương n. Ví dụ n = 100 ước lẻ lớn nhất của 100 là 25.

Hãy kiểm tra các chữ số của số nguyên dương n có tăng dần từ trái sang phải hay không?

Tìm ước chung lớn nhất của hai số nguyên dương a và b.

Tìm bội chung nhỏ nhất của hai số nguyên dương a và b.